زمان باقی مانده:
فروخته شده : 26/73
فروخته شده : 35/65
فروخته شده : 87/100
فروخته شده : 5/5
فروخته شده : 306/545